\ماندگاری مواد غذایی  در دماهای مختلف  متفاوت هست  بایستی  دانست که مواد غذایی در چه  ذماهایی مناسب است  برای نگهداری اما با توجه به اینکه در یخچالهای خانگی  دماها متفاوت نیستند و کمتر  یخچالهایی تولید  شده است که دماها در طبقات متفاوت باشد هم اکنون نگهداری مواد غذایی را بررسی می نماییم                                        طول عمر مفید نان ۴ تا ۱۲ روز

طول عمر مفید شکلات ۴ تا ۷ روز

طول عمر مفید ذرت ۴ تا ۹ روز

طول عمر مفید خیارشور ۳ تا ۸ روز

طول عمر مفید تخم مرغ ۳ تا ۵ هفته

طول عمر مفید میوه جات ۳ تا ۹ روز

طول عمر مفید رب گوجه فرنگی ۳ تا ۷ روز

طول عمر مفید گوشت ۳ تا ۵ روز

طول عمر مفید ۲ تا ۹ روز (پنیر بیشتر از ۵ روز

و در طبقات فریزرها مواد غذایی طوری چیدمان شود که هوا بخوبی از لابه لای مواد غذایی عبور کند

گاهی اتفاق می افتذد که دریخچال بعد از تعمیر مواد غذ ایی کپک می زند  علت می تواند  فن باشد  

گاهی در اثر ایراد در سیستم اتومات  نیز کپک رشد می کند زمان کارکرد و خاموش شدن دستگاه باهم متناسب نباشند که موجب اختلاف دمای بیشتر می شود و در نتیجه کپک  شروع به رشد می کند