ارور ساید بای ساید پاکشوما کد خطا E1

این ارور نشان دهنده آسیب دیدن سنسور یخچال می باشد که برای برطرف کردن این مشکل باید مقدار اهم سنسور و سیم های متصل به آن را مورد بررسی قرار دهید.

ارور ساید بای ساید پاکشوما کد خطا E2

این ارور نشان دهنده آسیب دیدن سنسور فریزر می باشد که برای برطرف کردن ارور ساید بای ساید پاکشوما میتوانید این سنسور را بررسی کنید و مقدار اهم آن را تست کنید.

ارور ساید بای ساید پاکشوما کد خطا E3

این ارور نشان دهنده آسیب دیدن سنسور سیستم یخ زدا می باشد که برای برطرف کردن این مشکل باید این سنسور و همچنین ترموفیوز آن را مورد بررسی قرار دهید و با این کار میتوانید ارور ساید بای ساید پاکشوما را برطرف کنید.

ارور ساید بای ساید پاکشوما کد خطا E8

این ارور یخچال پاکشوما نشان دهنده آسیب دیدن سنسور محیط یخچال می باشد که باید برای برطرف کردن ارور ساید بای ساید پاکشوما این سنسور را مورد بررسی قرار دهید.

ارور ساید بای ساید پاکشوما کد خطا E0

این ارور یخچال پاکشوما نشان دهنده آسیب دیدن سنسور یخساز می باشد که این سنسور را باید مورد بررسی کنید.

جمع‌بندی

برای برطرف کردن ارور های یخچال پاکشوما حتما باید از یک تعمیر کار با تجربه کمک بگیرید تا به درستی مراحل عیب یابی و تعمیر را انجام دهد دقت داشته باشید که انجام این کار و برطرف کردن ارور های یخچال پاکشوما توسط افراد و تعمیر کاران متفرقه باعث آسیب دیدن یخچال می شود.