در نمایندگی سرویس تبریز خطیبی  مراحل سرویس و تعمیر جارو برقی  چنین است که ابتدا جارو برقی کامل دمونتاژ شده و بدنه جارو برقی کامل شسته می شود و کلیه قطعات برقی اعم از سیم جمع کن و موتور و کلید ها بازشده کامل تمیزکاری و قطعات معیوب تعویض می گردد و تمامی قطعات تعویضی از قطعات  مرغوب  استفاده می گردد  

قضاوت با خودتان آیا خدماتی بهتر سراغ دارید ؟