مجحموعه سرویس تبریز به مدیریت رحیم خطیبی فعالیت ورزشی خود را در زمینه رشته وزنه برداری از سال 1397 شروع نموده و بصورت افتخاری در خدمت ورزشکاران می باشد و ایمان دارم که خدمت به افرادی که ورزش را در برنامه زندگی خود گنجانده اند و ضرورت ندارد که ورزش را بصورت حرفه ای دنبال کنی آنچه بسیار مهم است سالم بودن جامعه امروزی و فرداهای جامعه مان است هیچ وقت خودمان را به علت اینکه من تکنفر هستم چه کاری از دستم می آید کنار نکشیم از خود و فرزندان خود شروع کنیم تا جامعه ای روشن را برای نواده گان خود آماده کنیم پیش بسوی فردایی بهتر از امروز

خداوندا سپاسگذارم و می خواهم لحظه ای مرا به خود رها مکن و مسیری در سر راهم قرار بده که بتوانم خدمتی کرده باشم

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید