دیاگرام های سیستم های الکتریکی و گردش گاز و همچنین ایرادیابی سیستم های برودتی را بصورت ساده معرفی میشود