تعمیرات برد توسط مهندس ناصر خرم دل با اطلاعات فنی و نحوه ایرادیابی و نحوه بازسازی

تعمیرات برد و آموزش با نحوه ایرادیابی و نحوه بازسازی توسط مهندس ناصر خرم دل