جدول ارور یخچال بلومبرگ

به منظور آشنایی بیشتر کاربران، ارورهای یخچال بلومبرگ و علت احتمالی بروز آنها در جدول زیر گردآوری شده است:

کد خطاشرح خطاتوضیحات
 E0خطای سنسور هوای محفظه فریزراین ارور زمانی نشان داده می‌شود که یخچال به صورت یکسره کار کند. در این حالت، دستگاه ۴۰ دقیقه کارمی‌کند و ۴۰ دقیقه خاموش می‌شود.
E1خطای سنسور اواپراتور فریزر در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار می‌کند.
 E2خطای سنسور اواپراتور یخچالاگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار می‌کند و سپس متوقف می‌شوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می‌شود.
 E3خطای سنسور هوای یخچالدریچه هوای یخچال به مدت ۳ دقیقه باز و ۷ دقیقه بسته می‌ماند. اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار می‌کند و سپس متوقف می‌شود.
 E4خطای هیتر ضد برفک فریزردر صورتیکه زمان عمل کردن دیفراست برای ۳ بار پیاپی ۶۰ دقیقه طول بکشد، این ارور مشاهده می‌شود. زمانیکه عمل دیفراست کمتر از حداکثر مدت زمان، یعنی ۶۰ دقیقه طول بکشد این ارور حذف می‌شود.
E8خطای سنسور یخسازدر صورت وجود مشکل در یخساز، این ارور یخچال بلومبرگ نمایش داده می‌شود.
E9خطای موتور یخساز اگر در حال چرخیدن موتور، سیگنال سوئیچ یخساز در عرض ۱ دقیقه تغییر نکند، جهت حرکت موتور تغییر می‌کند تا مجددا برای ۲ بار در عرض ۱ دقیقه سیگنال موتور یخساز را امتحان کند. اگر باز هم سیگنال تغییر نکند، این ارور روی صفحه نمایان می‌شود. دراین حالت یخ ساخته نمی‌شود.
 E10خطای سنسور هوای Flexi Zone اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) درمدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فلکسی به مدت ۴۰ دقیقه کار می‌کند وسپس متوقف می‌شوند.
 E11خطای سنسور اواپراتور Flexi Zoneدر زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون ، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار می‌کند.
E12خطای هیتر ضد برفکFlexi Zoneاین اخطار در زمان پایان عمل کردن هیتر قسمت فلکسی، درصورتیکه برای ۴ بار پیاپی به اندازه ۶۰ دقیقه طول بکشد نشان داده می‌شود. بعد از آن یخچال به عملکرد طبیعی خود ادامه می‌دهد تا زمانیکه مدت زمان دیفراست کمتر از ۶۰ دقیقه طول بکشد.

نحوه رفع کدخطای یخچال بلومبرگ

برای رفع ارورهای یخچال بلومبرگ به صورت زیر عمل کنید:

  • قبل از هر چیز برای برطرف کردن کدهای خطا، باید دفترچه راهنما یا سرویس منوال را در اختیار داشته باشید.
  • تمامی ارورها به‌صورت حدودی عیب را به شما نشان می‌دهند نه به‌صورت کاملا دقیق.

بله دقیقا درست است پیدا کردن عیب دقیق و برطرف کردن آن مستلزم داشتن تخصص کامل درباره تعمیرات یخچال فریزر و ابزار موردنیازاست.