در مورد لوازم خانگی مطالی زیادی را باید آموخت و پایه سرویس و تعمبرات لوازم خانگی آشنایی با سیم بندی آنها می باشد سرویس تبریز خطیبی پیشرو سرویس و تعمیرات کلیه لوازم خانگی می باشد و راهکارهایی آسان را برای شناخت سیم بندی و ایرادها ارائه می کند

لوازم خانگی برقی از دیدگاه ساختاری الکتریکی به 3 دسته تقسیم بندی می گردد

مصرف کننده ها * دستور دهنده ها * امنیتی ها

به طور مثال اگر جارو برقی را در نظر بگیریم موتور جارو مصرف کننده برق است و کلید جارو برقی دستور دهنده و فیوز موتور امنیتی محسوب می شود و این روند در تمام لوازم خانگی صدق می کند با تفاوتی که احتمال دارد امنیتی نداشته باشد و یا دستور دهنده مصرف کننده نیز باشد مانند تایمر دفراست در یخچال که هم دستور دهنده به المنت می باشد و با برق کار می کند

نحوه سیم بندی لوازم خانگی نیر به سه مرحله انجام می گیرد

هر مصرف کننده باید مستقیما به نول وصل شود

هر دستور دهنده باید مستقیما به فاز وصل شود

امنیتبی بصورت سری از خروجی دستور دهنده و مصرف کننده قرار می گیرد